Makro pro vložení řádků v MS Excel

Makro pro vložení prázdného řádku pod každý řádek s daty.

Ověření je-li ve sloupci A hodnota, pokud ano, tak vloží řádek:

Public Sub radky()
Application.ScreenUpdating = False 'zakázat vykreslování v průběhu makra - zvýší rychlost
For i = 1 To 65536 'maximum řádků na listu, ale lze nastavit vlastní a nižší číslo - makro pak bude rychlejší protože bude ověřovat jen třeba 2000 řádků
If Cells(i, 1) <> "" Then Cells(i + 1, 1).EntireRow.Insert
Next
Application.ScreenUpdating = True 'povolit vykreslování
End Sub

Za předpokladu, že data jsou pod sebou bez prázdných řádků a ve sloupci A je vždy hodnota:

Public Sub radky2()
Application.ScreenUpdating = False 'zakázat vykreslování v průběhu makra - zvýší rychlost
Dim radek As Single
radek = 1
Do While Cells(radek, 1) <> "" 'maximum řádků na listu, ale lze nastavit vlastní a nižší šíslo - makro pak bude rychlejší protože bude ověřovat jen třeba 2000 řádků
Rows(radek).EntireRow.Insert ' Cells(radek + 1, 1).EntireRow.Insert
radek = radek + 2
Loop
Application.ScreenUpdating = True 'povolit vykreslování
End Sub

Odstranění prázdných řádků v sešitu MS Excel

Makro pro odstranění prázdných řádků v sešitu MS Excel.

Sub SmazRadky()
For i = 1 To Cells(65000, 1).End(xlUp).Row
If i = Cells(65000, 1).End(xlUp).Row Then Exit Sub
Do Until Len(Cells(i, 1)) > 0
Rows(i).Delete
Loop
Next i
End Sub

Makro pro odstranění konců řádků v MS Excel

Užitečné makro, které odstraní kone řádků.

Sub odstran_konce()
 For Each c In ActiveSheet.Range("A1:EA2443") 
 'pro všechny buňky aktivního listu v zadaném rozmezí
   If InStr(1, c.Value, vbLf) > 0 Then
   'pokud hodnota buňky obsahuje znak konce řádku
      pom = Replace(c.Value, vbLf, " ") 
      'nahraď konec řádku mezerou
      c.Value = pom 
      'nahraď hodnotu buňky změněným textem
   End If
 Next c
End Sub